Кога се подава данъчна декларация от физическите лица?

Трябва ли да подавам годишна данъчна декларация?

годишна данъчна декларация
20 апр.
Автор: Милена Христова

 

По това време на годината често получаваме запитвания от физически лица дали е нужно да подават годишна данъчна декларация за изминалата година.

Задължението за подаване е нормативно обосновано в чл. 50 от Закона за данък върху доходите на физическите лица.

В настоящата статия ще разгледаме най-често срещаните хипотези за получени доходи през данъчната година, за които подаването на декларацията е задължително.

А ето ги и тях:
 1. доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа:
 • наем;
 • извънтрудови правоотношения (граждански договор);
 • прехвърляне на права и имущество;
 • парични и предметни награди;
 • лихви;
 • други доходи.
 1. доходи на земеделски стопани, еднолични търговци и лица, упражняващи свободни професии;
 2. доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, както и замяна на акции и дялове, получени от източник в чужбина;
 3. обратно получаване на застраховки живот и лихви по банкови сметки, получени от източник в чужбина и подробно описани в чл.38, ал.8 и ал.13 от закона;
 4. непогасената част от предоставените и/или получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв, с изключение на получените кредити от кредитни институции;
 5. непогасената част от предоставените и/или получените парични заеми през същата или през последните 5 данъчни години, ако размерът им общо надхвърля 40 000 лв, с изключение на получените кредити от кредитни институции;
 6. лицата, придобили доходи от положен личен труд в дружествата, в които са собственици, съдружници, акционери, както и член-кооператори.
От тук можем да направим следните по-важни изводи:
 1. Ако доходът не е получен, декларация не се подава.
 2. Ако не си ползвал данъчно облекчение при работодателя си, но искаш да упражниш това свое право, може да подадеш данъчна декларация. В нея може да поискаш данъка си за възстановяване, дори и да нямаш задължение за подаване.
 3. Ако доходите ти са облагаеми, почти винаги следва да подадеш декларация. Всъщност, не подаваш, само ако си получил доход по трудово правоотношение и:
 • имаш работодател по основно правоотношение към 31.12 на данъчната година, той е определил и изравнил годишния размер на данъка;
 • нямаш работодател към 31.12 на данъчната година, но авансово удържания данък е равен на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа и/или отговаряш на останалите по-специфични условия, изброени в чл.52 от закона.
 1. Но дори да си работил само по трудов договор, ако си предоставил или получил парични заеми, отговарящи на т.5 и т.6 от горните задължения, пак следва да подадеш декларация.
 2. Облекчението за неподаване не важи, ако си получил и други доходи, освен тези по трудов договор.
 3. Декларация се подава, дори и ако не дължиш данък.
 4. За повечето получени доходи, този, който ти е платил, следва да ти издаде документ, който да приложиш към декларацията.
 5. Ако си получил дивидент от българско юридическо лице, не трябва да подаваш декларация.
 6. Декларация подават само самоосигуряващите се лица, които са получили доходи през данъчната година. Ако си се осигурявал на минималния осигурителен доход като собственик на търговско дружество и нямаш получени доходи от дружеството, не следва да подаваш декларация.

Ако все още имаш въпроси и се чудиш дали трябва да подадеш декларация, ние от Счетоводна кантора - Доверие сме тук, за да ти помогнем.

63 comments on “Трябва ли да подавам годишна данъчна декларация?”

 1. Здравейте.От една година се самоосигурявам на минималната 510лв.Работя като маникюрист/педикюрист и плащам патент.Трябва ли да подавам годишна данъчна декларация.Благодария

  1. Здравейте!
   Вашата дейност се облага с патентен данък по ЗМДТ и в тази връзка не формирате данъчна основа за облагане по ЗДДФЛ.
   Но имате задължение за подаване на Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, т.к. сте получавали доходи като свободна професия.
   В декларацията следва да се попълните Приложение 7 за доходи, подлежащи на облагане с патентен данък, както и справките за окончателен размер на осигурителния доход.

 2. Здравейте! Тази година съм дал заем на строителна фирма ,която ми плаща лихва ,но не ми е върнала още заема. Като какъв приход трябва да плащам данък? Благодаря.

  1. Здравейте!

   От въпроса Ви разбирам, че сте дал заем като физическо лице на фирма и върху този заем се начислява лихва.
   Не разбрах добре дали имате върната сума за лихва или просто ви се начислява такава, която ще се плати с изплащането на заема?

   Имате няколко възможни задължения за подаване на данъчна декларация:
   - ако сумата на дадените и непогасени заеми през текущата година е над 10 хиляди лева;
   - ако сумата на дадените и непогасени заеми пред текущата и пред последните 5г е над 40 хиляди лева;
   - ако е върната лихвата или част от нея, дължите 10% данък върху платената част от лихвата. В този случай данъкът се удържа от фирмата и следва да Ви издадат служебна бележка, с която да попълните декларацията и да я приложите към нея.

   1. Здравейте! Благодаря за бързия и компетентен отговор. Въпросът ми действително не е разбираем. Да , физическо лице съм и лихвата ми я превежда по банков път всеки месец , като не си удържа 10% ,а
    главницата още не е върната.

    1. Здравейте отново!

     Щом получавате доход от лихва, следва да Ви се удържа данък. Лихвата е доход по чл.35, т.3 от ЗДДФЛ.

     Задължението за удържане на данък от страна на фирмата е посочено в чл.44а от закона, а именно "(1) Паричните доходи по чл. 35 се облагат авансово с данък, когато платецът на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице. Размерът на данъка се изчислява, като облагаемият доход по чл. 35 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
     (2) Данъкът по ал. 1 се определя и удържа от платеца на дохода при изплащането му"

     Но ако плащанията към вас са извършени само през последното тримесечие на 2018г. (01.10-31.12), е предвидена възможност да не се удържа горния данък от платеца на дохода, освен ако Вие не сте пожелали удържането му.

     В тази връзка, за плащанията от последното тримесечие ще трябва сам да внесете дължимия данък.
     Но ако имате плащания в периода 01.01.2018-30.09.2018, то фирмата е следвало да удържи и внесе данъка.

     Поздрави!

 3. Здравейте,

  Работила съм в две различни фирми през 2018 г. Трябва ли да подавам данъчна декларация?

  1. Здравейте!

   Имате ли работодател към 31.12.2018г.?

   Ако имате такъв, той трябва да направи изравняване на годишния ви доход от всички места, в които сте работила. За целта трябва да му предоставите служебна бележка по чл.45 от стария работодател.

   Ако нямате основен работодател към 31.12.2018г., обикновено, не се налага да подавате декларация, ако имате само доходи по трудово правоотношение и годишната сума на данъка се равнява на авансово внесената.
   Също така, не трябва да искате за ползване данъчни облекчения или пък да имате задължение по друга точка от закона, например - чуждестранни доходи, предоставени/получени заеми и други.

   Ето какво казва закона:

   Чл. 52. (1) Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само:
   1. доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето има работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или
   2. доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето няма работодател по основно трудово правоотношение или има такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия:
   а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания по чл. 42, и
   б) лицето не ползва данъчни облекчения по реда на чл. 23, и/или
   3. необлагаеми доходи с изключение на посочените в чл. 13, ал. 1, т. 29, и/или
   4. доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 с изключение на доходите по чл. 50, ал. 1, т. 3, и/или
   5. доходи на чуждестранни лица, обложени с окончателен данък, с изключение на случаите по чл. 37а.

 4. Здравейте,през 2018 година съм работила по 2 ТД и 2 ГД. Имам издадени служебни бележки обр.3 по чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ за ГД,където дохода е с код 306 и 307 .
  Към 31.12.2018 г имам работодател.Длъжен ли е той да ми издаде служебна бележка и кога ,и как разбирам дали той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи и дали е удържан до 31.01.2019 г.? Сигурна съм че и по ТД са внесени всички дължими данъци.От 01.02.2019 г прекратих трудовия си договор и не зная дали аз трябва да инициирам издаването на служебна бележка,дали е длъжен да издаде служебна бележка Обр.1

  1. Здравейте, Евелина!

   Вашият работодател към 31.12.2018г. е длъжен да определи годишния размер на дохода ви от трудово правоотношение. Той следва да включи получения от Вас доход при него, както и получения доход от други работодатели, при определяне на размера. Това задължение е уредено в чл.49, ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛ.
   Данъкът би следвало да е изравнен и удържан, ако Вие сте му предоставила и бележките от предишните си работодатели. Какво е удържано и дали сте имали сума за изравняване, се вижда в служебната бележка по чл.45, ал.1. Ако нямате такава бележка, можете да поискате да ви издадат.

   Но работодателят не взема предвид получените от Вас суми по граждански договори, за които имате бележки по чл.45, ал.4. Щом имате получени такъв тип доходи, следва задължително да подадете данъчна декларация. Към нея трябва да приложите бележките с код 306 и 307, които са ви издали, както и бележката от основния си работодател към 31.12 (която трябва да включва всички получени доходи по трудови договори, които са прекратени през годината). Ако не сте предоставили на основния си работодател тези стари бележки, това означава, че доходът ви по трудово правоотношение не е изравнен правилно и ще трябва към данъчната си декларация да приложите всички бележки по ТД и съответно да изравните данъка си.

   Поздрави!

 5. Здравейте, искам да попитам следното: През 2018 год. имам продаден автомобил придобит и продаден на по - ниска стойност от покупката.Притежавала съм го по - малко от година. Нямам печалба, а съм на загуба. Трябва ли да подавам годишна декларация по чл.50 от Закона за данъци върху доходи на физически лица?

  1. Здравейте, Илка!

   Смятам, че следва да подадете Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, независимо че няма да имате данък за внасяне.

   Тълкуванието ми се основава на следното:
   1. Необлагаем е доходът от продажба на недвижимо имущество (пътно превозно средство), когато е изминала поне 1 година между датата на закупуването и датата на продажбата - чл.13, ал.1, т.2. Щом е минало по-малко от година при вас, значи това е "облагаем доход".
   2. Лицата, получили доходи, "подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа", следва да подадат декларация - чл.50, ал.1, т.1. Освободени от подаване на декларация по чл.52, ал.1, т.3 от закона са лицата, които са получили необлагаеми доходи (с някои изключения, които не засягат вашия казус). Но вашият доход не се третира като "необлагаем доход" във връзка с написаното по-горе.
   3. Вашият доход е "облагаем", т.е. подлежащ на облагане и деклариране. Затова следва да подадете годишна данъчна декларация, но няма да имате данък за внасяне, т.к. нямате положителна стойност за облагане.

 6. Здравейте, имам трудов договор и граждански договор към един и същи работодател, който ми удържа данъците и осигуровките както от трудовия така и от гражданския. Трябва ли аз да подавам данъчна декларация.

  1. Здравейте!

   Да, трябва да подадете данъчна декларация, т.к. сте получили доходи по граждански договор.
   Щом ви удържат всички необходими данъци и осигуровки, вие няма да имате дължими суми към държавата. Но декларация трябва да подадете.

   Поздрави!

 7. Здравейте! Държавен служител съм, но имам доход с код 306 и 307 на стойност 9 лева, следва ли да подам данъчна декларация ?

  1. Здравейте, Мими!

   Не е в моята компетенция тълкуването на Закона за държавния служител и не мога да взема отношение по въпроса дали имате право или не да получавате доходи, извън тези по служебното ви правоотношение.

   В ЗДДФЛ няма поставен минимален праг за деклариране на задължения с код 306 и 307. В същото време лицата, които са получавали такива доходи, следва да подадат данъчна декларация.

   Във връзка с горното, моят отговор е, че следва да подадете годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ, освен ако няма неин аналог в Закона за държавния служител или друга пречка за деклариране на този тип доходи.

   Поздрави!

 8. Здравейте! Аз съм пенсионер, имам доход от 200 лв по граждански договор, имам издадена служебна бележка за удържан данък. Трябва ли да подавам данъчна декларация? Благодаря!

  1. Здравейте!

   Да, трябва да подадете декларация.

   Поздрави!

 9. Здравейте! Имам два граждански договора за миналата година но забравих да подам данъчната си декларация навреме. Какво следва?

  1. Здравейте!

   Срокът за подаване на данъчните декларации от физическите лица е 30 април. Може би се заблуждавате с датата 31 март, но тя за фирмите.

   Поздрави!

 10. здраейте от миналата година запоюнах работа на редовен трудов договор , трябва ли да подавам данъчна декалрация за него?

  1. Здравейте!

   Ако това е единствения ви доход, не е необходимо.

   Поздрави!

 11. Здравейте!
  Лице работещо на трудов договор и допълнителен трудов договор при различни работодатели следвали да подава данъчна декларация?По трудовото правоотношение данъкът е изравнен.

  1. Здравейте!

   Щом данъкът е изравнен от основния работодател, не е необходимо - чл.52 от ЗДДФЛ.
   Разбира се, ако това са единствените доходи на лицето.

   Поздрави!

 12. Здравейте, работя като самоосигуряващо се лице на свободна професия. Имам сключен трудов договор с чуждестранна фирма и редовно си внасям осигуровки, като се осигурявам на почти максимална сума. Редовно подавам декларация 1 и тази година за първи път подадох декларация 6 (като посочих всичките нули в нея). Дали трябва да подавам и годишна декларация, защото сега според изваденото от НАП удостоверение за предходната година имам Общо данъци - 0.00 лв, а Общо осигуровки една солидна сума?

  1. Здравейте!

   Така описан казусът ви звучи доста объркано.
   На първо място, вероятно работите по граждански договор към чуждестранната компания, а не по трудов договор, щом сте свободна професия.

   Декларация 1 е чудесно, че сте подавали редовно. Тя може текущо да се подава и на минималния осигурителен доход, и да на реален осигурителен доход. Декларация 6 се подава годишно за реално изплатените суми и съответно за дължимите осигурителни вноски. Не мога да разбера как и защо сте подали "всичките нули", както сте написали. Декларацията не следва да е празна с нули, а в нея да фигурира реалният размер на дължимите осигурителни вноски за изминалата година.

   Задължени сте за получените доходи като свободна професия да подадете Годишна данъчна декларация по чл.50. Текущо също сте била длъжна да подавате и декларация по чл.55 за 1во, 2ро и 3то тримесечие на годината. В НАП не ви излизат данъци, защото свободните професии сами декларират дължимите данъци и осигурителни вноски. И ако вие не сте декларирала текущо с декларация по чл.55 и сега все още не сте подала и по чл.50, то няма как да ви излизат данъци за плащане.

   Важно е да се уточни и дали наистина работите по граждански договор/свободна професия с чужбина. Ако е така, е възможно да сте била задължена да се регистрирате и по ЗДДС на основание чл.97а.

   Въпросите, които поставяте, за съжаление, не могат да бъдат решени онлайн, а е необходима пълна консултация с конкретни факти.
   Ако желаете, можете да се свържете с мен на имейла за контакт или да потърсите други колеги.

   Поздрави!

 13. Здравейте, въпросът ми е :През 2018 г. - Пенсионер, съдружник с внесени редовно ЗО върху 510 лв. е с единствен Доход от наем. В приложение 4 къв ГДД 50 в по точка 8 може ли да се приспаднат от данъчната основа внесените през годината ЗО ?

  1. Здравейте!

   От облагаемия доход се приспадат здравни осигуровки на основание чл.40, ал.5 от ЗЗО, т.е. за "безработните лица".

   В тази връзка считам, че не можете да приспаднете ЗО върху осигуряването ви като самоосигуряващо се лице - съдружник, т.к. тези вноски се правят на друго основание по ЗЗО. Но и не е необходимо да изравнявате получения доход от наем с Таблица 2 и да довнасяте здравни осигуровки, съобразно дохода от наем.

   Поздрави!

 14. Имам основен и допълнителен трудов договор трябва ли да подавам ГДД по член.50

  1. Здравейте!

   От запитването Ви разбирам, че работодателят ви не е определил годишния размер на дохода ви общо от двете правоотношения.

   Но в ал.1, т.2 от чл.52 на закона е предвидено освобождаване от задължение за подаване на декларацията и ако авансово удържаният ви данък е равен на дължимия такъв, както и ако не ползвате данъчни облекчения:

   Чл. 52. (1) Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само:
   ...
   2. доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето няма работодател по основно трудово правоотношение или има такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия:
   а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания по чл. 42, и
   б) лицето не ползва данъчни облекчения по реда на чл. 23....

   Поздрави!

 15. Здравейте, интересува ме трябва ли при подаване на ГДД по чл.50 да попълвам Прил.1 с приложена служебна бележка, ако притежавам само акции в чуждестранно дружество, които ще декларирам в прил.8 Понеже нямам други доходи, които да подлежат на облагане, а тези от трудовото правоотношение са си обложени, трябва ли да ги посочвам в прил.1?

  1. Здравейте!

   Да, декларират се всички получени доходи през данъчната година.

   Поздрави!

 16. Здравейте, дал съм 2 заема за общо от 12хил.лв. Трябва ли да подавам декларация?

  1. Здравейте!

   Ако сумата е предоставена през миналата година и непогасеният остатък е над 10хил.лв, трябва да подадете.

   Но ако е предоставена през 2 различни години, не е необходимо.

   Поздрави!

 17. Здравейте. Може да прозвучи глупаво, но имам и аз един въпрос. До април миналата година съм работил по граждански договор и съм се самоосигурявал. След това съм преминал на трудов договор. Та в данъчната декларация освен служебната бележка с доходите за периода на граждански договор, трябва ли да попълвам нещо и за периода на трудов договор или си попълвам само до април и толкова? Благодаря ви предварително

  1. Здравейте!

   Трябва да посочите всички получени доходи през изминалата година, включително и тези по трудов договор.

   Поздрави!

 18. Здравейте, до 31.08.2018 съм се самоосигурявал като лице със свободна професия. От месец септември съм започнал работа във фирма, назначен на трудов договор. Въпросът ми е: необходимо ли е да подавам годишна данъчна декларация за 2018 г., при положение, че нямам получени доходи до 31.08 от свободната професия, както и никакви други допълнителни доходи за годината? Благодаря Ви предварително.

  1. Здравейте!

   Щом нямате получени доходи, различни от тези по трудов договор, не е необходимо да подавате.

   Поздрави!

 19. Здравейте! От тази година октомври месец работя като хоноруван преподавател за определени часове в месеца мисля, че с граждански договор. Трябва ли да подавам данъчна декларация в края на годината?

  1. Здравейте! Да, трябва да подадете декларация до 30.04.2020г. за получените суми през 2019г.
   Въпреки че служебните бележки за изплатен доход по извънтрудови правоотношения от тази година не са задължителни за издаване, вие може да си поискате такава бележка, с която да попълните декларацията си.

 20. Здравейте
  Искам да попитам какъв тип регистрация трябва да имам към НАП ако копувам и продавам акций . Аз си инсталирах ап на телефона чрез който копувам акций от американската борса . За момента имам закупени акций за 600$ , все още нямам голяма печалба но в един момент ще почне да отива към 5-10 хил на година.Само да вметна , 600-те $ са спестени пари от сезонна работа в чужбина (те са от договор и платени данаци) Отделно не работя, нямам договори и др.

  1. Здравейте,

   Ако покупко-продажбите на акции не представляват дейност, извършвана редовно и по занятие, можете само да обложите с годишната си данъчна декларация получения доход от инвестициите си. Но ако системно се занимавате с търговия на борсите, то вие извършвате "независима икономическа дейност" и това води след себе си задължение за регистрация като търговец, осигуряване и дори в някои случаи и регистрация по ЗДДС, независимо че самите сделки не се облагат с ДДС.

   Поздрави!

 21. Здравейте,
  Съпругът ми и аз сме продали един жилищен имот през 2019 година. Нямаме други продажби на имоти през годините. Трябва ли да попълваме данъчна декларация? И двамата?

  1. Здравейте,

   Необлагама е сумата от продажбата на един недвижим жилищен имот, но ако между датата на придобиване и датата на продажбата са изминали повече от три години - чл.13, ал.1, т.1. В своето запитване не посочвате колко години са изминали. Ако са повече от три, значи не следва да подавате декларация. Но ако трябва да подадете, подавате и за двамата.

   Поздрави!

 22. Здравейте, последните 3 години подавам декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за получаване на наем от недвижим имот! Понеже договра за наем е сключен между мен и др.физическо лице и аз взимам наема , тази декларация я подавам само аз, а съм омъжена и имота се води на двамата , придобит след брака! Това грешно ли е , че само аз подавам тази декларация за цялата сума от наема?

  1. Здравейте,

   По-правилно е да делите дохода от наем между вас и съпруга ви.

   Поздрави!

 23. Здравейте
  Аз съм чужденец и имам източници на доходи в България . През 2018 г.имах доход от отдаване под наем на апартамент. Сключих договор с българска управляваща компания, която отдава апартамента ми под наем. За 2018 г. компанията ми издала служебна бележка, сметка за изплатени суми и платила авансов данък по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ. През 2019 г. имах същите доходи от отдаване на апартамент под наем при същите условия. Също така продадох апартамента и продажната цена е равна на покупната цена.
  За съжаление не подадох годишна данъчна декларация през 2018 г. (мислех, че управляваща компания е направила това за мен).
  Моля, отговорете: а) трябва ли да подам годишна данъчна декларация през 2018 г? б) трябва ли да подам годишна данъчна декларация през 2019 г. за два източника на доходи?
  Благодаря Ви предварително.

  1. Здравейте,

   Трябва да подадете декларация, но съгласно законодателството на страната, за която сте местно лице.
   Съгласно написаното от вас, е възможно да е допусната грешка в начина на облагането на дохода ви.

   Съветвам ви да се консултирате със специалист за по-подробна информация по казуса ви.

   Поздрави,
   Милена Христова

 24. Здравейте,

  Занимавам се със стрийминг на видео игри. Като използвам онлайн платформа базирана в USA. Абонирането за даден (в случая - моя) канал става като зрителите заплащат месечен абонамент, от който Онлайн Платформата удържа "share, fees and taxes". След което ми превежда сума, като тази сума за изминалата година не надвишава 250 долара.

  Необходимо ли е да се подава данъчна декларация при тези обстоятелства? Има ли някакъв минимум, след който е задължително подаването на данъчна декларация? Например, ако сумата надхвърля 5000 лева или прочие.

  Предварително Ви благодаря за съдействието!

 25. Здравейте,

  Занимавам се със стрийминг на видео игри. Като използвам онлайн платформа базирана в Америка. Абонирането за даден канал става като зрителите заплащат месечен абонамент, от който Онлайн Платформата удържа "share, fees and taxes". След което ми превежда сума, като тази сума за изминалата година не надвишава 250 долара.

  Необходимо ли е да се подава данъчна декларация при тези обстоятелства? Има ли някакъв минимум, след който е задължително подаването на данъчна декларация? Например, ако сумата надхвърля 5000 лева или прочие.

  Предварително Ви благодаря за съдействието!

  1. Здравейте,

   Вашата дейност е дейност от упражняване на свободна професия. Дължат се данъци и осигуровки и се подават декларации текущо и годишно.
   Няма минимум за сума, над която да декларирате доходите. Задължително трябва да ги декларирате в годишната данъчна декларация.

   Поздрави,
   Милена

 26. Здравейте, управител в ООД, който е по ДУК и няма други получени доходи през годината, задължен ли е да подава декларация по чл.50 от ЗДДФЛ?

  1. Здравейте,

   Ако изравняването на годишния размер на данъка е направено от фирмата като основен работодател, не е необходимо.

   Поздрави,
   Милена

 27. Здравейте!
  През 2019 година имам доходи от трудови правоотношения, както следва:
  1. от януари до април - от трудов договор в България
  2. от април до юли - от работа по трудов договор във Финландия
  3. юли - от трудов договор в България
  4. получих обезщетение за безработица
  5. от декември започнах отново работа в България, но полученото възнаграждение за 12.2019 е получено през 2020г.
  Трябва ли да подавам данъчна декларация за 2019г?
  След като има СИДДО, следва ли да се попълва приложение 9 за дохода по трудов договор от Финландия?

  1. Здравейте,

   Краткият отговор на въпроса ви е, че трябва. Дългият е, че зависи от различни обстоятелства.
   За да се отговори коректно на въпроса ви, е редно да се направи по-задълбочена консултация от данъчен консултант.

   Поздрави,
   Милена

 28. Здравейте, като цяло имам малко стаж натрупан през годините предимно сезонна работа и програми от бюрото по труда, през останалите месеци от годината си плащам сам здр.осигуровки по декларация 7, във всяка от годините, без застъпване, съм имал само 1 работодател /смятам коректен/, и съм получавал само възнаграждения по трудов договор, не получвам никакви други доходи
  /гражд.дог,лихви,наем/, та въпросът ми е, от доста дълъг период не съм смятал за нужно да подавам годишна данъчна декларация, никога не съм получвал известие че дължа нещо и имам справки за задължения от НАП през годините издадени преди подаване на декл. 7, където не е упоменато че дължа нещо, в голяма заблуда ли съм и трябвало ли е да подавам нулева данъчна декларация? Благодаря Ви!

  1. Здравейте,

   Не смятам, че имате основание за подаване на декларация.

   Поздрави,
   Милена

 29. Здравейте,
  За миналата година имам получени доходи от лихви от чужбина - за тях ми е ясно, че трябва и как трябва да се декларират.
  Но освен това няколко месеца съм получавал суми от половинката ми по банков път (които тя е от своя страна е получавала по трудов договор) - за които не съм сигурен дали трябва да включа в ГДД и ако да - по какъв начин.

  1. Здравейте,

   Тези получени суми по вашата сметка са доход на друго лице и не следва да се включват в декларацията.

   Поздрави,
   Милена

 30. Здравейте,
  Работил съм през лятото на 2019 година, след завършване на средно образование, като стажант във фирма. Продължителността е била два месеца и половина. След това ме приеха в университет и в момента съм студент. Към 31.12.2019г. нямам работодател. Трябва ли да подавам данъчна декларация и ако да, защо?

  1. Здравейте,

   Трябва да се уточни под каква форма са ви изплащали дохода от стажа - трудов или граждански договор.
   Ако е по трудов договор, обикновено, сумата на авансовия данък е толкова, колкото на окончателния и не следва да се подаде декларация.
   Ако е по граждански, трябва да се подаде.

   Поздрави,
   Милена

 31. Скъпи клиенти,

  Благодарим за проявения интерес и десетките запитвания!
  Статията има цел да бъде информативна и полезна, нашите отговори - също.

  Но твърде често вашите въпроси представляват казус, който следва да бъде разгледан по-подробно. Така коментарите под статията се превръщат във форум за безплатни консултации. Това би могло да се счете за нелоялна конкуренция от колеги, поради което заключвам статията за коментари.

  При въпрос относно задължение за подаване бихте могли:
  - да се свържете с НАП на тел 0700 18 700 или да зададете въпросите си на място, където ще получите безплатна консултация от служителите в агенцията
  - да посетите безплатните консултации на НАП всеки четвъртък между 14ч и 16ч в гр.София на ул. Аксаков 21
  - да потърсите консултация от счетоводител или данъчен консултант

  Екипът на "Счетоводна кантора - Доверие"

chevron-down