Трябва ли да подавам годишна данъчна декларация?

 

По това време на годината често получаваме запитвания от физически лица дали е нужно да подават годишна данъчна декларация за изминалата година.

Задължението за подаване е нормативно обосновано в чл. 50 от Закона за данък върху доходите на физическите лица.

В настоящата статия ще разгледаме най-често срещаните хипотези за получени доходи през данъчната година, за които подаването на декларацията е задължително.

А ето ги и тях:
 1. доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа:
 • наем;
 • извънтрудови правоотношения (граждански договор);
 • прехвърляне на права и имущество;
 • парични и предметни награди;
 • лихви;
 • други доходи.
 1. доходи на земеделски стопани, еднолични търговци и лица, упражняващи свободни професии;
 2. доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, както и замяна на акции и дялове, получени от източник в чужбина;
 3. обратно получаване на застраховки живот и лихви по банкови сметки, получени от източник в чужбина и подробно описани в чл.38, ал.8 и ал.13 от закона;
 4. непогасената част от предоставените и/или получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв, с изключение на получените кредити от кредитни институции;
 5. непогасената част от предоставените и/или получените парични заеми през същата или през последните 5 данъчни години, ако размерът им общо надхвърля 40 000 лв, с изключение на получените кредити от кредитни институции;
 6. лицата, придобили доходи от положен личен труд в дружествата, в които са собственици, съдружници, акционери, както и член-кооператори.
От тук можем да направим следните по-важни изводи:
 1. Ако доходът не е получен, декларация не се подава.
 2. Ако не си ползвал данъчно облекчение при работодателя си, но искаш да упражниш това свое право, може да подадеш данъчна декларация. В нея може да поискаш данъка си за възстановяване, дори и да нямаш задължение за подаване.
 3. Ако доходите ти са облагаеми, почти винаги следва да подадеш декларация. Всъщност, не подаваш, само ако си получил доход по трудово правоотношение и:
 • имаш работодател по основно правоотношение към 31.12 на данъчната година, той е определил и изравнил годишния размер на данъка;
 • нямаш работодател към 31.12 на данъчната година, но авансово удържания данък е равен на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа и/или отговаряш на останалите по-специфични условия, изброени в чл.52 от закона.
 1. Но дори да си работил само по трудов договор, ако си предоставил или получил парични заеми, отговарящи на т.5 и т.6 от горните задължения, пак следва да подадеш декларация.
 2. Облекчението за неподаване не важи, ако си получил и други доходи, освен тези по трудов договор.
 3. Декларация се подава, дори и ако не дължиш данък.
 4. За повечето получени доходи, този, който ти е платил, следва да ти издаде документ, който да приложиш към декларацията.
 5. Ако си получил дивидент от българско юридическо лице, не трябва да подаваш декларация.
 6. Декларация подават само самоосигуряващите се лица, които са получили доходи през данъчната година. Ако си се осигурявал на минималния осигурителен доход като собственик на търговско дружество и нямаш получени доходи от дружеството, не следва да подаваш декларация.

Ако все още имаш въпроси и се чудиш дали трябва да подадеш декларация, ние от Счетоводна кантора – Доверие сме тук, за да ти помогнем.39 Коментара

 • avatar image Светла 29 ное. 2018 Отговор

  Здравейте.От една година се самоосигурявам на минималната 510лв.Работя като маникюрист/педикюрист и плащам патент.Трябва ли да подавам годишна данъчна декларация.Благодария

  • avatar image Милена Христова 30 ное. 2018 Отговор

   Здравейте!
   Вашата дейност се облага с патентен данък по ЗМДТ и в тази връзка не формирате данъчна основа за облагане по ЗДДФЛ.
   Но имате задължение за подаване на Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, т.к. сте получавали доходи като свободна професия.
   В декларацията следва да се попълните Приложение 7 за доходи, подлежащи на облагане с патентен данък, както и справките за окончателен размер на осигурителния доход.

 • avatar image ЦВЕТАН 27 дек. 2018 Отговор

  Здравейте! Тази година съм дал заем на строителна фирма ,която ми плаща лихва ,но не ми е върнала още заема. Като какъв приход трябва да плащам данък? Благодаря.

  • avatar image Милена Христова 28 дек. 2018 Отговор

   Здравейте!

   От въпроса Ви разбирам, че сте дал заем като физическо лице на фирма и върху този заем се начислява лихва.
   Не разбрах добре дали имате върната сума за лихва или просто ви се начислява такава, която ще се плати с изплащането на заема?

   Имате няколко възможни задължения за подаване на данъчна декларация:
   – ако сумата на дадените и непогасени заеми през текущата година е над 10 хиляди лева;
   – ако сумата на дадените и непогасени заеми пред текущата и пред последните 5г е над 40 хиляди лева;
   – ако е върната лихвата или част от нея, дължите 10% данък върху платената част от лихвата. В този случай данъкът се удържа от фирмата и следва да Ви издадат служебна бележка, с която да попълните декларацията и да я приложите към нея.

   • avatar image ЦВЕТАН 29 дек. 2018 Отговор

    Здравейте! Благодаря за бързия и компетентен отговор. Въпросът ми действително не е разбираем. Да , физическо лице съм и лихвата ми я превежда по банков път всеки месец , като не си удържа 10% ,а
    главницата още не е върната.

    • avatar image Милена Христова 29 дек. 2018 Отговор

     Здравейте отново!

     Щом получавате доход от лихва, следва да Ви се удържа данък. Лихвата е доход по чл.35, т.3 от ЗДДФЛ.

     Задължението за удържане на данък от страна на фирмата е посочено в чл.44а от закона, а именно “(1) Паричните доходи по чл. 35 се облагат авансово с данък, когато платецът на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице. Размерът на данъка се изчислява, като облагаемият доход по чл. 35 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
     (2) Данъкът по ал. 1 се определя и удържа от платеца на дохода при изплащането му”

     Но ако плащанията към вас са извършени само през последното тримесечие на 2018г. (01.10-31.12), е предвидена възможност да не се удържа горния данък от платеца на дохода, освен ако Вие не сте пожелали удържането му.

     В тази връзка, за плащанията от последното тримесечие ще трябва сам да внесете дължимия данък.
     Но ако имате плащания в периода 01.01.2018-30.09.2018, то фирмата е следвало да удържи и внесе данъка.

     Поздрави!

     • avatar image ЦВЕТАН 10 ян. 2019

      Благодаря ! Успешна година.

 • avatar image Милена 10 ян. 2019 Отговор

  Здравейте,

  Работила съм в две различни фирми през 2018 г. Трябва ли да подавам данъчна декларация?

  • avatar image Милена Христова 10 ян. 2019 Отговор

   Здравейте!

   Имате ли работодател към 31.12.2018г.?

   Ако имате такъв, той трябва да направи изравняване на годишния ви доход от всички места, в които сте работила. За целта трябва да му предоставите служебна бележка по чл.45 от стария работодател.

   Ако нямате основен работодател към 31.12.2018г., обикновено, не се налага да подавате декларация, ако имате само доходи по трудово правоотношение и годишната сума на данъка се равнява на авансово внесената.
   Също така, не трябва да искате за ползване данъчни облекчения или пък да имате задължение по друга точка от закона, например – чуждестранни доходи, предоставени/получени заеми и други.

   Ето какво казва закона:

   Чл. 52. (1) Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само:
   1. доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето има работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или
   2. доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето няма работодател по основно трудово правоотношение или има такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия:
   а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания по чл. 42, и
   б) лицето не ползва данъчни облекчения по реда на чл. 23, и/или
   3. необлагаеми доходи с изключение на посочените в чл. 13, ал. 1, т. 29, и/или
   4. доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 с изключение на доходите по чл. 50, ал. 1, т. 3, и/или
   5. доходи на чуждестранни лица, обложени с окончателен данък, с изключение на случаите по чл. 37а.

 • avatar image Евелина Вълканова 15 февр. 2019 Отговор

  Здравейте,през 2018 година съм работила по 2 ТД и 2 ГД. Имам издадени служебни бележки обр.3 по чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ за ГД,където дохода е с код 306 и 307 .
  Към 31.12.2018 г имам работодател.Длъжен ли е той да ми издаде служебна бележка и кога ,и как разбирам дали той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи и дали е удържан до 31.01.2019 г.? Сигурна съм че и по ТД са внесени всички дължими данъци.От 01.02.2019 г прекратих трудовия си договор и не зная дали аз трябва да инициирам издаването на служебна бележка,дали е длъжен да издаде служебна бележка Обр.1

  • avatar image Милена Христова 16 февр. 2019 Отговор

   Здравейте, Евелина!

   Вашият работодател към 31.12.2018г. е длъжен да определи годишния размер на дохода ви от трудово правоотношение. Той следва да включи получения от Вас доход при него, както и получения доход от други работодатели, при определяне на размера. Това задължение е уредено в чл.49, ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛ.
   Данъкът би следвало да е изравнен и удържан, ако Вие сте му предоставила и бележките от предишните си работодатели. Какво е удържано и дали сте имали сума за изравняване, се вижда в служебната бележка по чл.45, ал.1. Ако нямате такава бележка, можете да поискате да ви издадат.

   Но работодателят не взема предвид получените от Вас суми по граждански договори, за които имате бележки по чл.45, ал.4. Щом имате получени такъв тип доходи, следва задължително да подадете данъчна декларация. Към нея трябва да приложите бележките с код 306 и 307, които са ви издали, както и бележката от основния си работодател към 31.12 (която трябва да включва всички получени доходи по трудови договори, които са прекратени през годината). Ако не сте предоставили на основния си работодател тези стари бележки, това означава, че доходът ви по трудово правоотношение не е изравнен правилно и ще трябва към данъчната си декларация да приложите всички бележки по ТД и съответно да изравните данъка си.

   Поздрави!

 • avatar image Илка Христова 23 февр. 2019 Отговор

  Здравейте, искам да попитам следното: През 2018 год. имам продаден автомобил придобит и продаден на по – ниска стойност от покупката.Притежавала съм го по – малко от година. Нямам печалба, а съм на загуба. Трябва ли да подавам годишна декларация по чл.50 от Закона за данъци върху доходи на физически лица?

  • avatar image Милена Христова 25 февр. 2019 Отговор

   Здравейте, Илка!

   Смятам, че следва да подадете Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, независимо че няма да имате данък за внасяне.

   Тълкуванието ми се основава на следното:
   1. Необлагаем е доходът от продажба на недвижимо имущество (пътно превозно средство), когато е изминала поне 1 година между датата на закупуването и датата на продажбата – чл.13, ал.1, т.2. Щом е минало по-малко от година при вас, значи това е “облагаем доход”.
   2. Лицата, получили доходи, “подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа”, следва да подадат декларация – чл.50, ал.1, т.1. Освободени от подаване на декларация по чл.52, ал.1, т.3 от закона са лицата, които са получили необлагаеми доходи (с някои изключения, които не засягат вашия казус). Но вашият доход не се третира като “необлагаем доход” във връзка с написаното по-горе.
   3. Вашият доход е “облагаем”, т.е. подлежащ на облагане и деклариране. Затова следва да подадете годишна данъчна декларация, но няма да имате данък за внасяне, т.к. нямате положителна стойност за облагане.

 • avatar image Иво 15 мар. 2019 Отговор

  Здравейте, имам трудов договор и граждански договор към един и същи работодател, който ми удържа данъците и осигуровките както от трудовия така и от гражданския. Трябва ли аз да подавам данъчна декларация.

  • avatar image Милена Христова 15 мар. 2019 Отговор

   Здравейте!

   Да, трябва да подадете данъчна декларация, т.к. сте получили доходи по граждански договор.
   Щом ви удържат всички необходими данъци и осигуровки, вие няма да имате дължими суми към държавата. Но декларация трябва да подадете.

   Поздрави!

 • avatar image Мими 19 мар. 2019 Отговор

  Здравейте! Държавен служител съм, но имам доход с код 306 и 307 на стойност 9 лева, следва ли да подам данъчна декларация ?

  • avatar image Милена Христова 20 мар. 2019 Отговор

   Здравейте, Мими!

   Не е в моята компетенция тълкуването на Закона за държавния служител и не мога да взема отношение по въпроса дали имате право или не да получавате доходи, извън тези по служебното ви правоотношение.

   В ЗДДФЛ няма поставен минимален праг за деклариране на задължения с код 306 и 307. В същото време лицата, които са получавали такива доходи, следва да подадат данъчна декларация.

   Във връзка с горното, моят отговор е, че следва да подадете годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ, освен ако няма неин аналог в Закона за държавния служител или друга пречка за деклариране на този тип доходи.

   Поздрави!

 • avatar image Тодорка Иванова 22 мар. 2019 Отговор

  Здравейте! Аз съм пенсионер, имам доход от 200 лв по граждански договор, имам издадена служебна бележка за удържан данък. Трябва ли да подавам данъчна декларация? Благодаря!

  • avatar image Милена Христова 22 мар. 2019 Отговор

   Здравейте!

   Да, трябва да подадете декларация.

   Поздрави!

 • avatar image Силвия 01 апр. 2019 Отговор

  Здравейте! Имам два граждански договора за миналата година но забравих да подам данъчната си декларация навреме. Какво следва?

  • avatar image Милена Христова 01 апр. 2019 Отговор

   Здравейте!

   Срокът за подаване на данъчните декларации от физическите лица е 30 април. Може би се заблуждавате с датата 31 март, но тя за фирмите.

   Поздрави!

 • avatar image Елина 03 апр. 2019 Отговор

  здраейте от миналата година запоюнах работа на редовен трудов договор , трябва ли да подавам данъчна декалрация за него?

  • avatar image Милена Христова 04 апр. 2019 Отговор

   Здравейте!

   Ако това е единствения ви доход, не е необходимо.

   Поздрави!

 • avatar image Венета Стоянова 04 апр. 2019 Отговор

  Здравейте!
  Лице работещо на трудов договор и допълнителен трудов договор при различни работодатели следвали да подава данъчна декларация?По трудовото правоотношение данъкът е изравнен.

  • avatar image Милена Христова 04 апр. 2019 Отговор

   Здравейте!

   Щом данъкът е изравнен от основния работодател, не е необходимо – чл.52 от ЗДДФЛ.
   Разбира се, ако това са единствените доходи на лицето.

   Поздрави!

 • avatar image Таня 08 апр. 2019 Отговор

  Здравейте, работя като самоосигуряващо се лице на свободна професия. Имам сключен трудов договор с чуждестранна фирма и редовно си внасям осигуровки, като се осигурявам на почти максимална сума. Редовно подавам декларация 1 и тази година за първи път подадох декларация 6 (като посочих всичките нули в нея). Дали трябва да подавам и годишна декларация, защото сега според изваденото от НАП удостоверение за предходната година имам Общо данъци – 0.00 лв, а Общо осигуровки една солидна сума?

  • avatar image Милена Христова 09 апр. 2019 Отговор

   Здравейте!

   Така описан казусът ви звучи доста объркано.
   На първо място, вероятно работите по граждански договор към чуждестранната компания, а не по трудов договор, щом сте свободна професия.

   Декларация 1 е чудесно, че сте подавали редовно. Тя може текущо да се подава и на минималния осигурителен доход, и да на реален осигурителен доход. Декларация 6 се подава годишно за реално изплатените суми и съответно за дължимите осигурителни вноски. Не мога да разбера как и защо сте подали “всичките нули”, както сте написали. Декларацията не следва да е празна с нули, а в нея да фигурира реалният размер на дължимите осигурителни вноски за изминалата година.

   Задължени сте за получените доходи като свободна професия да подадете Годишна данъчна декларация по чл.50. Текущо също сте била длъжна да подавате и декларация по чл.55 за 1во, 2ро и 3то тримесечие на годината. В НАП не ви излизат данъци, защото свободните професии сами декларират дължимите данъци и осигурителни вноски. И ако вие не сте декларирала текущо с декларация по чл.55 и сега все още не сте подала и по чл.50, то няма как да ви излизат данъци за плащане.

   Важно е да се уточни и дали наистина работите по граждански договор/свободна професия с чужбина. Ако е така, е възможно да сте била задължена да се регистрирате и по ЗДДС на основание чл.97а.

   Въпросите, които поставяте, за съжаление, не могат да бъдат решени онлайн, а е необходима пълна консултация с конкретни факти.
   Ако желаете, можете да се свържете с мен на имейла за контакт или да потърсите други колеги.

   Поздрави!

 • avatar image Надежда Иванова 10 апр. 2019 Отговор

  Здравейте, въпросът ми е :През 2018 г. – Пенсионер, съдружник с внесени редовно ЗО върху 510 лв. е с единствен Доход от наем. В приложение 4 къв ГДД 50 в по точка 8 може ли да се приспаднат от данъчната основа внесените през годината ЗО ?

  • avatar image Милена Христова 10 апр. 2019 Отговор

   Здравейте!

   От облагаемия доход се приспадат здравни осигуровки на основание чл.40, ал.5 от ЗЗО, т.е. за “безработните лица”.

   В тази връзка считам, че не можете да приспаднете ЗО върху осигуряването ви като самоосигуряващо се лице – съдружник, т.к. тези вноски се правят на друго основание по ЗЗО. Но и не е необходимо да изравнявате получения доход от наем с Таблица 2 и да довнасяте здравни осигуровки, съобразно дохода от наем.

   Поздрави!

 • avatar image Борислав 16 апр. 2019 Отговор

  Имам основен и допълнителен трудов договор трябва ли да подавам ГДД по член.50

  • avatar image Милена Христова 16 апр. 2019 Отговор

   Здравейте!

   От запитването Ви разбирам, че работодателят ви не е определил годишния размер на дохода ви общо от двете правоотношения.

   Но в ал.1, т.2 от чл.52 на закона е предвидено освобождаване от задължение за подаване на декларацията и ако авансово удържаният ви данък е равен на дължимия такъв, както и ако не ползвате данъчни облекчения:

   Чл. 52. (1) Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само:

   2. доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето няма работодател по основно трудово правоотношение или има такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия:
   а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания по чл. 42, и
   б) лицето не ползва данъчни облекчения по реда на чл. 23….

   Поздрави!

 • avatar image Анелия Пенева 16 апр. 2019 Отговор

  Здравейте, интересува ме трябва ли при подаване на ГДД по чл.50 да попълвам Прил.1 с приложена служебна бележка, ако притежавам само акции в чуждестранно дружество, които ще декларирам в прил.8 Понеже нямам други доходи, които да подлежат на облагане, а тези от трудовото правоотношение са си обложени, трябва ли да ги посочвам в прил.1?

  • avatar image Милена Христова 16 апр. 2019 Отговор

   Здравейте!

   Да, декларират се всички получени доходи през данъчната година.

   Поздрави!

 • avatar image Михаил 16 апр. 2019 Отговор

  Здравейте, дал съм 2 заема за общо от 12хил.лв. Трябва ли да подавам декларация?

  • avatar image Милена Христова 16 апр. 2019 Отговор

   Здравейте!

   Ако сумата е предоставена през миналата година и непогасеният остатък е над 10хил.лв, трябва да подадете.

   Но ако е предоставена през 2 различни години, не е необходимо.

   Поздрави!

 • avatar image Стефан 22 апр. 2019 Отговор

  Здравейте. Може да прозвучи глупаво, но имам и аз един въпрос. До април миналата година съм работил по граждански договор и съм се самоосигурявал. След това съм преминал на трудов договор. Та в данъчната декларация освен служебната бележка с доходите за периода на граждански договор, трябва ли да попълвам нещо и за периода на трудов договор или си попълвам само до април и толкова? Благодаря ви предварително

  • avatar image Милена Христова 22 апр. 2019 Отговор

   Здравейте!

   Трябва да посочите всички получени доходи през изминалата година, включително и тези по трудов договор.

   Поздрави!

 • avatar image Георги 23 апр. 2019 Отговор

  Здравейте, до 31.08.2018 съм се самоосигурявал като лице със свободна професия. От месец септември съм започнал работа във фирма, назначен на трудов договор. Въпросът ми е: необходимо ли е да подавам годишна данъчна декларация за 2018 г., при положение, че нямам получени доходи до 31.08 от свободната професия, както и никакви други допълнителни доходи за годината? Благодаря Ви предварително.

  • avatar image Милена Христова 23 апр. 2019 Отговор

   Здравейте!

   Щом нямате получени доходи, различни от тези по трудов договор, не е необходимо да подавате.

   Поздрави!

Добавете коментар