Публикуване на годишни финансови отчети в Търговски регистър — Счетоводна кантора Доверие

Публикуване на годишни финансови отчети в Търговски регистър

Публикуване на финансови отчети
22 юни
Автор: Милена Христова
Категория: 

Публикуването на Годишния финансов отчет /ГФО/ в Търговския регистър /ТР/ е задължение на всички търговски дружества. Срокът за публикуване е 30 юни. Заплаща се държавна такса на ТР, която към момента е в размер на 40 лв или 20 лв, ако се обяви по електронен път.

През последните години счетоводителите предпочитат да обявяват ГФО в ТР най-вече онлайн в сайта на ТР. Това, освен че е удобство и спестява време, дава възможност и за по-ниска такса. Обикновено за подаване на ГФО в Търговския регистър се грижи счетоводство, което обслужва дадената фирма. Там отлично знаят сроковете за подаване на ГФО и как точно става самата процедура. Често за това се грижат и адвокатите на дружеството.

Представянето на финансовите отчети става съгласно Закона за счетоводството. При изготвянето на ГФО за ТР стриктно трябва да се спазват нормите и принципите, които са залегнали в него, както и правилата на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Търговския закон.

Необходимо е да се подготвят няколко документа. На първо място, това е формуляр Г2 до ТР при Агенцията по вписвания. Той е необходимо да се подпише лично от управителя на дружеството, от съставителя на ГФО или от адвокат. Подава се персонално или онлайн ако лицето притежава електронен подпис. Ако това става чрез пълномощник, е задължително той да притежава пълномощно. Представя се още протоколът от заседанието на общото събрание на ООД, поканите до съдружниците за приемането на ГФО или протокол на едноличния собственик на капитала на дружеството. Подава се и декларация по член 13 от закона.

В зависимост от големината на предприятието, публикуваният ГФО може да съдържа повече или по-малко данни. ГФО се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение. Но за някои предприятия е предвиден и облекчен режим на съставяне и деклариране.

Някои предприятия е необходимо да представят по-подробна информация за финансовата си дейност през годината. Тези от тях, които подлежат на независим финансов одит, следва да публикуват и одиторския доклад.

От тази година вече ГФО могат да се публикуват и в НАП в няколко обособени териториални дирекции.

Необходимо е да се знае, че глобите за неподаване на ГФО започват от 200лв, като в последните години се засили режима по налагане на санкции за непубликуването им. Това е достатъчно обстоятелство за всяко задължено лице да спазва закона и стриктно да подава ГФО в точно определения срок. Въпреки това, най-лесният начин да не се забрави подаването на този важен документ е използването на счетоводна къща. Срещу определена такса тя, ще ви помогне в оформянето на документите и вие няма да се занимавате с несвойствени за вас дейности.

chevron-down