Декларация за поверителност — Счетоводна кантора Доверие

Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

НА “СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД

 

         I. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

“СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД е приела политика за опазване сигурността и целостта на всички лични данни, събирани от клиентите. Ние обработваме личните данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин и само с оглед конкретни, изрично посочени и легитимни цели като не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Данните, които събираме и съхраняваме са сведени до минимум и са свързани със и ограничени само до необходимото за изпълнение на счетоводните услуги, които предоставяме за нашите клиенти. Стараем се и сме въвели механизъм личните Ви данни да са винаги точни и в актуален вид, като разчитаме и на Вас, ако откриете неточност в данните, за да я отстраним своевременно. Срокът, през който съхраняваме данните Ви, се определя от целите, за които се обработват. От първостепенно значение в нашата политика за поверителност е обработването да се извършва по такъв начин, че да се гарантира съответното ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане. Внедрили сме необходимите и предписаните в приложимото законодателство технически и организационни мерки, за да осигурим защита и сигурност на личните данни на нашите клиенти.

В зависимост от това кой определя целите и средствата за обработване на личните данни, “СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД може да е администратор или обработващ личните данни и в тези си качества спазва разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.)

 

ДЕФИНИЦИИ

„ЛИЧНИ ДАННИ” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Към личните данни спадат име, ЕГН(ЛНЧ), имейл-адрес, телефон, пощенски адрес и др.

„ОБРАБОТВАНЕ” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Нашата политика за поверителност също така описва възможностите, които Ви предоставяме, за да получите достъп, да актуализирате или да поемете по друг начин контрол върху Вашите лични данни, които обработваме. Ако имате въпроси относно нашите практики или някое от Вашите права, описани по-долу, можете да се свържете с нашия екип на office@skdoverie.com . Този мейл активно се следи и управлява.

 

II. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ – ЛИЧНИ ДАННИ, ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ, НА КОИТО „СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД ГИ ОБРАБОТВА

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД събира и обработва лични данни във връзка с предоставяне на предлаганите от нас счетоводни услуги. В зависимост от това дали данните са ни предоставени непосредствено от субекта на данните или чрез друго лице (администратор), ние сме администратор на Вашите данни или обработващ лични данни, предадени ни от дружества- наши клиенти.  В едно от тези си качества ние  обработваме следните лични данни  с оглед посочените по-долу цели:

 1. Данни за получаване на оферта – имена и имейл

Цел, за която се събират данните – Осъществяване на връзка с клиента – физическо или юридическо лице и изпращане на оферта за предоставяните от нас услуги;

Основание за обработване на тези лични данни – Изрично получено съгласие от Вас като клиент – чл.6, ал.1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679.; предприемане на стъпки по сключването на договор (изпращане на оферта) – чл.6, ал.1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679;

 1. Данни, необходими за сключване на договор за предоставяне на счетоводни услуги -имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл за клиенти физически лица; и име и правноорганизационна форма на дружеството, ЕИК, седалище и адрес на управление, законен представител, данни за контакт – за клиенти юридически лица;

Цел, за която се събират данните: Изброените по-горе данни са част от минималното съдържание на всеки договор. В случай на отказ от  предоставянето им, „СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД няма да може да сключи договор. В процеса на сключване на договора може да се обработват и данни за документ на самоличност, за да се извърши проверка за валидността на същия, която има за цел да бъдат предотвратени евентуални опити за измама и/или за злоупотреба с лични данни. За да можем да изпълняваме сключените договори е необходимо да обработваме личните данни на лицата, с които сме ги сключили. В противен случай ще е невъзможно да спазим договорните си ангажименти. Обработваме лични данни, когато е необходимо, за да упражняваме правата си по сключени договори, както и когато това е необходимо за уреждането на правни спорове. Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи.

Основание за обработване на тези лични данни – обработването на посочените данни е необходимо за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор за счетоводни услуги и за изпълнение на този договор – чл.6, ал.1,  буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679;

 1. Данни за издаване на фактура за услугите, предлагани от нас – имена, ЕГН, адрес- за клиенти физически лица; и име, правноорганизационна форма на дружеството, ЕИК, седалище и адрес на управление, законен представител – за клиенти юридически лица;

Цел, за която се събират данните: тези  лични данни обработваме, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство – данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват да се съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да се съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане. При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни, се съхраняват за срокове, предвидени в съответните закони.

Основание за обработване на тези лични данни – спазване на законово задължение, което се прилага спрямо дружеството – чл.6, ал.1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679.

 1. Предоставени от наши клиенти – юридически лица лични данни, които обработваме в качеството ни на обработващ лични данни

В този случай „СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД обработва  следните категории лични данни:

4.1. лични данни на работници на администратора във връзка с изпълнение на трудовоправни задължения – три имена, ЕГН, адрес, здравословно състояние (при обработка на болнични листове), за изготвяне на ведомости за заплати, платежни нареждания, за оформяне плащанията на данъци и осигуровки, молби за отпуск, служебни бележки, декларации и др.;

4.2. лични данни на клиенти на администратора във връзка с изпълнение на договорни задължения – три имена, ЕГН, адрес, за съставяне на счетоводни документи, изготвяне на платежни нареждания, оформяне на отчети, декларации и др.;

4.3. обработване на лични данни на съдружници в дружеството на администратора за изготвяне на годишни финансови отчети, данъчни декларации, текущо счетоводно обслужване;

Обработването на тези лични данни се урежда с договор с дружеството –  администратор на данните при спазване на изискванията на чл. 28 от  Регламент (ЕС) 2016/679 и инструкциите на администратора.

 

III. СПОДЕЛЯНЕ/ПРЕДАВАНЕ  НА ЛИЧНИ ДАННИ

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД не споделя, продава, отдава, търгува или прехвърля лична информация, събрана от клиентите.

Има изключения, когато Вашата лична информация, може да бъде разкрита на трети лица по следния начин:

Може да бъде прехвърлена като актив във връзка със сливане или продажба на бизнеса или като част от нашия бизнес или като част от корпоративна реорганизация или други промени в корпоративното управление.

Може да бъде предоставена на доставчиците на услуги, които ни подпомагат в предоставянето на нашите стоки – напр. куриери. Никой доставчик не може да има достъп до лични данни, съхранявани от „СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД, без предварително да е сключено споразумение за поверителност на данните и което дава право на „СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД да проверява спазването на приетите със споразумението задължения. Събраната лична информация предаваме единствено и само на наши доверени партньори, съвместно с които осъществяваме организацията и предоставянето на предлаганите от нас услуги. Преди  всяко подобно предаване на данни проверяваме дали тези доставчици предоставят достатъчни гаранции, че прилагат подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), на Закона за защита на личните данни, на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и на нашата политика за поверителност и да се гарантира защитата на правата на субекта на данни. В съответствие с принципа за свеждане на данните, които се обработват, до минимум, тези доставчици получават само тази лична информация, от която се нуждаят, за да изпълняват своите функции.

На последно място, лични данни могат да бъдат предоставени на държавни органи (напр. органи за контрол и техни подразделения, органи за разкриване и предотвратяване на престъпления и нарушения), само когато е предвидено в закон и при условията, посочени в него.

В случаите, при които „СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД обработва лични данни, предоставени от клиенти - администратори на данните, такива лични данни могат да бъдат разкрити  на трети лица (банки, застрахователи) и държавни органи (НАП, НОИ, Инспекция по труда, общини) само и единствено във връзка с изпълнение на услугата, която предлага и при спазване на изискванията на чл. 28 от  Регламент (ЕС) 2016/679 и инструкциите на администратора.

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД не предава/споделя Вашите лични данни с администратори и обработващи в страни извън ЕС.

 

IV.СРОК И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ „СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД съхранява Вашите лични данни, получени, за да Ви предоставим наша оферта за срока на валидност на офертата или за срока, за който изрично сте ни позволили. След изтичане срока на офертата или оттегляне на съгласието Ви, „СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка със сключен с нас договор, за срок от 5 години след изпълнението на договора за целите на защита на правните интереси на „СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД при съдебни или административни спорове, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД Ви уведомява, че срокът за съхранение на данните може да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение приложимо спрямо нас или с оглед наши легитимни интереси или друго.

 

V. ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате информация дали се съхраняват Ваши лични данни, целите за които се обработват, какви категории лични данни се обработват, получателите, пред които са разкрити личните данни, предвидения срок, за който ще се съхраняват, съществува ли автоматизирано вземане на решения и профилиране на данните.

 1. Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да е необходимо да посочвате причини.

Вашето искане с оттегляне на съгласието Ви, можете да ни изпратите:

- по имейл: office@skdoverie.com

 1. Право на коригиране

Ако откриете, че данните Ви, съхранявани от нас, са неточни, можете да се обърнете към нас, за да ги коригираме.

 1. Право на изтриване на данните

Имате право да поискате да изтрием Вашите данни без ненужно забавяне.  Ние ще ги изтрием в разумен срок, веднага след като се уверим, че не са налице други основания, които налагат обработването/съхраняването им.

След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.

 1. Право на ограничаване на обработването

При определени случаи  - например при оспорване от Ваша страна на точността на данните, при проверка на основанията за съхраняването им и др., Вие имате право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни.  По време на ограничението, ние можем само да съхраняваме личните данни, а останалите дейности по обработването им са възможни само със съгласието Ви.

 1. Право на преносимост на данните

В случай на  искане от Ваша страна, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Пряко прехвърляне на данните се извършва само ако това е технически осъществимо.

 1. Право на възражение

Вие можете по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилиране, както и в случаите, при които Вашите данни се обработват на основание изпълнение на задача от обществен интерес или обработването е необходимо за целите на наши легитимни интереси.

 1. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на данни, включително профилиране - „СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД не осъществява такава обработка на данни.
 2. Право на жалба

Вие имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган (в България – Комисията за защита на личните данни или съда), ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.

 

Комисията за защита на личните данни

София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Контакти на  „СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД и данни за отговорния служител по защита на данните:

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА - ДОВЕРИЕ” ЕООД

гр. София –1309, Ул. Княз Борис I 151

Милена Тотева Христова – тел. +359 883 32 98 31

Електронна поща: office@skdoverie.com

Интернет страница: www.skdoverie.com

 

Моля, имайте предвид, че когато влезете в контакт с нас чрез горепосочения имейл, съобщените от Вас данни (Вашия имейл и Вашето име) се обработват от нас, за да отговорим на Вашите въпроси и да разрешим заявения проблем. Ние се ангажираме да изтрием запазените във връзка с това данни, след като обработването им вече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.

 

chevron-down