Важна промяна в годишната данъчна декларация за 2016

Важна промяна в годишната данъчна декларация за 2016г.

данъчна декларация
30 дек.
Автор: Милена Христова
Вече е утвърден образеца на годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за 2016г.

Една от важните промени тази година е по инициатива на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия. С нея се цели ограничаването на някои от порочните практики при съставянето на годишните финансови отчети и попълването на данъчна декларация:

  • съставителят на годишните финансови отчети да няма правоотношение с предприятието. В повечето случаи, той получава възнаграждение за своите услуги. Но не го декларира. А това е в ущърб не само на държавата, но и на останалите счетоводители и счетоводни предприятия. На тези, които редовно удържат и внасят своите данъци и осигурителни вноски;
  • счетоводител или друго лице /напр. управителят/ да състави годишните финансови отчети, но да няма правоспособност за това, т.к. не отговаря на изискванията на чл.17 от Закона за счетоводството. Тази практика, освен в разрез със закона, е предпоставка за нелоялна конкуренция в счетоводната професия. Резултат са и некоректно представени данни в отчетите, които биха подвели последващите им ползватели.

В новия образец вече е въведена нова точка в декларацията – „данни за съставителя на годишния финансов отчет“, в която следва да се посочат следните данни:

  • ако съставителят е счетоводно предприятие – наименованието на счетоводното предприятие и неговият ЕИК;
  • ако съставителят е физическо лице – име, ЕГН и правоотношението /трудово или облигационно/

Предвидено е изключение от това правило за предприятията, които не са извършвали дейност през 2016г., като за съставител може да се посочи собственик или съдружник.

chevron-down